Ders

LISTEN
HIST 669 Osmanlı Kölelik Tarihinin Soru ve Sorunları Select Term:
Bu seminer, Osmanlı bağlamı içinde kölelik kurumunu çeşitli yönleriyle inceleme ve araştırmayı amaçlar. Öğrenciler, şu gibi tarihsel "uğrak" ve konular üzerinde yoğunlaşmaya yönlendirileceklerdir : Dünya tarihine ilişkin daha kapsamlı perspektifler bağlamında Osmanlılarda kölelik; "açık" ve "kapalı" kölelik sistemleri; köle edinme / cezbetme yöntemleri; etnisite ve kölelik; Osmanlılarda köle talebinin geçirdiği değişimler; asker ve yönetici olarak köleler; tarımda köleler; imalât faaliyetinde köleler; eviçi kölelik ve köleler; Osmanlı köleliğinin popular kültürü; köleliğin hukukî çerçevesi; Avrupa ve Kuzey Amerika'da köleliğin ilgası tartışmaları ve Osmanlı köleliği açısından önemi; Osmanlı köleliğinde Batı'nın varlığı ve/ya payı; köleliğe ve köle ticaretine karşı devlet / hükümet önlemleri; Osmanlı köleliğin, yasama aracılığıyla resmen ilga edilmeksizin, tedricen sönerek yokolması. Başlıca yükümlülük : 30 sayfa dolayında, birincil kaynaklara dayanan kapsamlı bir araştırma çalışması. Tarih programının araştırma semineri yükümlülüklerine saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -